top of page

Privacyverklaring

Wij hechten veel belang aan uw privacy.

1. Identiteit

Het schoolbestuur heeft verschillende persoonsgegevens van leerlingen en ouders nodig voor haar onderwijsactiviteiten in Basisschool 't Stekske.

2. Doel van de verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de leerlingen en ouders worden gebruikt voor:

 • de organisatie van het onderwijs;

 • de leerlingenadministratie en de leerlingenbegeleiding;

 • het verstrekken of ter beschikking stellen van leermiddelen, met inbegrip van digitale leermiddelen;

 • het verspreiden en delen van informatie en publiciteit;

 • de dienstverlening en publiciteit door OVSG/AVSG/KOOGO;

 • de facturatie;

 • de ontwikkeling van een beleid (onderzoek en analyse);

 • de naleving van andere wet- en regelgeving;

 • het behandelen van geschillen;

3. Rechtsgrond

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van ofwel je toestemming, ofwel wet- en regelgeving, ofwel een dienstverlening (overeenkomst).

4. Rechten van leerlingen en ouders

 • Je kan de gegevens van jou of je kind op elk moment inkijken, verbeteren, laten verwijderen of de verwerking ervan laten beperken.

 • Je kan een kopie van je persoonsgegevens vragen.

Stuur daarvoor een e-mail naar onze school.

5. Bewaarperiode

Je gegevens worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of wanneer de wet- of regelgeving dat voorschrijft.

6. Vertrouwelijkheid

We verbinden er ons toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. Deze verwerking gebeurt conform de Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.
Dit geldt zowel voor de verwerking door onze onderwijsinstellingen en andere betrokken gemeentediensten als door onze mogelijke onderaannemers (bijvoorbeeld een IT-bedrijf ) die deze persoonsgegevens verwerken.
Onze medewerkers zijn op de hoogte van de privacyregels.

7. Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is voor de hoger vermelde doelen, worden je persoonsgegevens doorgegeven aan OVSG/AVSG/KOOGO, het begeleidend CLB, het ondersteuningsnetwerk, het Ministerie van Onderwijs en Vorming, de leveranciers van administratieve en ondersteunende programma’s zoals Wisa, Schoolware, Questi, Bingel, Ambrasoft …

Indien de doorgifte van gegevens niet wettelijk of in de statuten van OVSG/AVSG/KOOGO bepaald is, wordt er steeds een verwerkersovereenkomst met de derde afgesloten.

8. Functionaris gegevensbescherming

Ons schoolbestuur beschikt over een functionaris voor de gegevensbescherming. Hij of zij kijkt erop toe dat het schoolbestuur de persoonsgegevens bewaart en verwerkt volgens de Europese privacyregelgeving. Elke onderwijsinstelling beschikt ook over een aanspreekpunt om in overleg te gaan met de functionaris gegevensbescherming.

Hier vind je de contactgegevens van het aanspreekpunt: ictstekske@gmail.com .

Zij nemen, indien u dat wenst, contact op met de functionaris voor de gegevensbescherming van de stad Lommel.

9. Meer weten

Voor meer info kan je terecht op https://www.ikbeslis.be.

bottom of page